KOMBËTARE - KUSHTET E SHËRBIMIT

Kushtet e Shërbimit

Ne përpiqemi të jemi një nga shitësit me pakicë në internet të hidroponikëve më të besueshëm dhe me cilësi të lartë në treg. Ne kërkojmë që përdoruesit e faqes në internet t'u përmbahen Kushteve të Shërbimeve të përshkruara më poshtë.

VËSHTRIM

Në të gjithë faqen e internetit të GrowersHouse (www.growershouse.co.uk), termat "ne", "ne" dhe "jonë" i referohen GrowersHouse. 

Ne mirëpresim të gjithë klientët me premisën se ata i përmbahen të gjitha Kushteve të Shërbimit dhe janë të paktën të moshës madhore në vendbanimin e tyre ligjor. Duke vizituar faqen tonë të internetit dhe/ose duke bërë një blerje, ju jeni (a) dakord që do të respektoni këto Kushte dhe (b) konfirmoni që keni të drejtë të përdorni dhe/ose të blini nga faqja e GrowersHouse. 

Ju lutemi gjithashtu konsultohuni me Politika e Privatësisë për informacion në lidhje me mënyrat se si ne përdorim informacionin tuaj. 


Çdo ndryshim që bëjmë në sajt do t'i nënshtrohet gjithashtu këtyre Kushteve të Shërbimit. Ne do të publikojmë gjithmonë versionin më aktual të Kushteve: ky version është në fuqi që nga 14 shkurt 2022. Ashtu si me Politikën e Privatësisë, ne përgjithësisht nuk do të njoftojmë individët për ndryshimet, prandaj ju rekomandojmë që të kontrolloni periodikisht për t'u siguruar që jeni ende i kënaqur me përvojën tuaj të klientit. 


Termat që përdorim në të gjithë faqen e GrowersHouse përcaktohen si më poshtë:


1. PFRKUFIZIMET

 1. "Shitësi" do të thotë GrowersHouse në domen www.growershouse.co.uk
 2.  "Blerësi" nënkupton personin individual që viziton ose blen Mallra nga Shitësi. Nëse një biznes ose kompani blen mallra nga shitësi, blerësi nuk do të konsiderohet blerës siç përcaktohet në këto Kushte të Shërbimit. 
 3. "Konsumatori" bie nën përshkrimi i dhënë në Ligjin për të Drejtat e Konsumatorit 2015.
 4. “Mallrat” referojuni artikujve që Blerësi blen nga Shitësi.
 5. "Lista e cmimeve" përshkruan çmimet e mallrave. Çmimi i listës mund të ndryshojë me vendim të Shitësit.
 6. "Kushtet e shërbimit" (ndonjëherë i njohur si "Termat dhe Kushtet" or "Kushtet") referojuni kushteve të përshkruara në këtë faqe dhe/ose të përcaktuara ndryshe nga Shitësi. 


2. KUSHTET E PËRDORIMIT

 1. Duke vizituar dhe/ose duke blerë nga GrowersHouse, Përdoruesit i kuptojnë Kushtet e Shërbimit dhe Politikën e Privatësisë dhe pranojnë t'i respektojnë ato në çdo kohë. Nuk duhet të ketë ndryshime nëse nuk konfirmohet me shkrim nga Shitësi. 
 2. Duke vizituar dhe/ose duke blerë nga GrowersHouse, Përdoruesit pajtohen me cookie-t e përdorura, përveç rasteve kur specifikohet dhe bihet dakord ndryshe ndërmjet Shitësit dhe Përdoruesit. Më shumë informacion mbi këto cookie dhe si t'i çaktivizoni ato mund të gjenden në faqen tonë Politika e Privatësisë
 3. Ju nuk mund t'i përdorni produktet tona për qëllime të paligjshme ose të paautorizuara ose në shkelje të ndonjë ligji në juridiksionin tuaj.
 4. Ju (Blerësi) duhet të jeni të moshës madhore ligjore në juridiksionin tuaj.
 5. Është përgjegjësi e blerësit të sigurohet që të gjitha mallrat janë të ligjshme për t'u dërguar në vendin e tyre të destinacionit. 
 6. Shitësi nuk është përgjegjës për çdo tarifë, refuzim, kthim, vonesë ose shkatërrim të mallrave nga autoritetet doganore në vendin e destinacionit. 
 7. Këto Kushte të Shërbimit nuk prekin të drejtat ligjore të Blerësit. 
 8. Në asnjë rast GrowersHouse ose ndonjë drejtor, punonjës, bashkëpunëtor, praktikantë, furnitorë, oficerë, agjentë, kontraktorë, ofrues të shërbimeve ose licencues nuk do të jetë përgjegjës për çdo dëmtim, humbje, pretendim të drejtpërdrejtë, të tërthortë, të rastësishëm, ndëshkues, financiar ose pasojë, ose dëmtime të çdo lloji që rrjedhin nga përdorimi juaj i shërbimit, blerjet ose përdorimi i çdo përmbajtjeje, informacioni ose produkti me burim nga GrowersHouse. 
 9. Ju pranoni të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani të padëmshme GrowersHouse dhe çdo prind(ë), filialë, filialë, partnerë, punonjës, oficerë, kontraktorë, licencues, agjentë, ofrues shërbimesh, praktikantë, furnitorë dhe palë(a) të lidhura të padëmshme nga ndonjë pretendimi ose kërkesa që lind nga shkelja nga ana juaj e këtyre Kushteve të Shërbimeve ose shkelja nga ana juaj e ndonjë ligji ose të drejtave të një pale të tretë. 
 10. Këto Kushte të Shërbimit dhe çdo marrëveshje e veçantë ku ne ofrojmë Shërbime do të qeverisen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Mbretërisë së Bashkuar. 

3. PËRDORIM TË NDALUAR

 1. Përveç të gjitha Kushteve dhe Shërbimeve, ju ndalohet të përdorni faqen ose përmbajtjen e saj:
 1. Për çdo qëllim të paligjshëm;
 2. Të nxisë të tjerët të kryejnë ose të marrin pjesë në ndonjë veprim të paligjshëm;
 3. Për të shkelur çdo ligj, rregullore, ligj ose politikë ndërkombëtare, federale, provinciale ose shtetërore;
 4. Për të shkelur ose cenuar të drejtat tona të pronësisë intelektuale ose të të tjerëve;
 5. Për të ngacmuar, abuzuar, dëmtuar ose frikësuar kundër nesh ose të tjerëve;
 6. Të diskriminojnë ne ose të tjerët bazuar në, por pa u kufizuar në: gjini, orientim seksual, racë, etni, fe, moshë, kombësi ose paaftësi;
 7. Për të ngarkuar ose transmetuar viruse të përmbajtjes me qëllim të keq;
 8. Për të ndërhyrë ose komprometuar veçoritë e sigurisë të Shërbimit ose të sajteve të tjera;
 9. Për të postuar të bezdisshme, phish, mashtruar ose përpjekje për të kërkuar informacion ose para nëpërmjet mjeteve të paautorizuara dhe/ose mashtruese;
 10. Për të mbledhur ose gjurmuar të dhënat personale të të tjerëve.

4. KUSHTET E SHITESIT

 1. Shitësi mund të refuzojë t'i shesë mallrat blerësit për çfarëdo arsye. Këto përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në rastet kur:
 1. Mallrat nuk janë në gjendje ose nuk janë më të disponueshme;
 2. Blerësi nuk ka ofruar një mënyrë adekuate pagese;
 3. Shitësi ka arsye të besojë se Blerësi po paguan për Mallrat duke përdorur mjete të papërshtatshme (dmth. mashtrim i dyshuar);
 4. Gabime në çmimin ose përshkrimin e mallrave të reklamuara.
 1. Shitësi ka të drejtë të refuzojë shitjen dhe/ose të ndërmarrë veprime të mëtejshme të nevojshme nëse ai beson se mënyra e pagesës e ofruar nga Blerësi është mashtruese ose nuk i përket blerësit. Ky veprim synon të konfirmojë nëse Blerësi ka të drejtë të blejë Mallra duke përdorur këtë mënyrë pagese. Shitësi rezervon të drejtën të mbajë në burim Mallrat derisa të jetë i sigurt se mënyra e pagesës është e pranueshme. Kjo mund të kërkojë që Blerësi të sigurojë prova të përshtatshme identifikimi, si p.sh. konfirmimi i pyetjeve përkatëse të sigurisë dhe/ose prodhimi i identifikimit fotografik përkatës dhe të saktë. 
 2. Shitësi ka të drejtë të refuzojë shitjen dhe/ose të ndërmarrë veprime të mëtejshme të nevojshme nëse ai beson se mënyra e pagesës e ofruar nga Blerësi është mashtruese ose nuk i përket blerësit. Ky veprim synon të konfirmojë nëse Blerësi ka të drejtë të blejë Mallra duke përdorur këtë mënyrë pagese. Shitësi rezervon të drejtën të mbajë në burim Mallrat derisa të jetë i sigurt se mënyra e pagesës është e pranueshme. Kjo mund të kërkojë që Blerësi të sigurojë prova të përshtatshme identifikimi, si p.sh. konfirmimi i pyetjeve përkatëse të sigurisë dhe/ose prodhimi i identifikimit fotografik përkatës dhe të saktë. 
 3. Shitësi rezervon të drejtën të kufizojë sasinë e artikujve të kërkuar nga Blerësi. 
 4. Nëse Shitësi refuzon shitjen tek Blerësi, ai do të rimbursojë të gjitha paratë e mbledhura, duke përfshirë çdo kosto dërgese. Megjithatë, Shitësi nuk është përgjegjës për çdo humbje ose kosto të shkaktuar nga Blerësi si rezultat i refuzimit për të shitur Mallrat. 

5. PRMIMI DHE PAGESA

 1. Blerësi duhet të sigurojë informacione personale përkatëse dhe aktuale për blerjen, duke përfshirë por pa u kufizuar në emrin, adresën, numrin e telefonit dhe adresën e emailit të tij. Shitësi nuk është përgjegjës për çdo çështje të dorëzimit që lind nga dështimi i blerësit për të siguruar këtë informacion dhe/ose për ta mbajtur atë të përditësuar. 
 2. Blerësi duhet të sigurojë një mënyrë të përshtatshme dhe aktuale të pagesës gjatë blerjes. Mënyra e pagesës duhet t'i përkasë blerësit. Shitësi nuk është përgjegjës për asnjë problem që lind si rezultat i informacionit të pamjaftueshëm, të pasaktë, të paplotë ose të vjetëruar nga Blerësi. 
 3. Blerësi duhet të bëjë pagesën e plotë duke përdorur një metodë të përshtatshme përpara dërgimit të Mallrave.
 4. Kur Blerësi përdor një llogari bankare ndërkombëtare për të paguar mallrat, blerësi është përgjegjës për çdo tarifë të vendosur nga banka. 
 5. Çmimi i Mallrave është ai i reklamuar dhe/ose rënë dakord në momentin e blerjes. Çmimi përfshin TVSH-në dhe nuk përfshin tarifat e dërgesës apo detyrimet doganore. 
 6. Shitësi rezervon të drejtën për të ndryshuar çmimet në çdo kohë. Nëse çmimi i mallrave ndryshon ndërmjet porosisë së blerësit dhe dërgimit, Shitësi do të kontaktojë blerësin dhe do t'i informojë ata për ndryshime të tilla. Blerësi më pas ka zgjedhjen të vazhdojë me transaksionin ose ta refuzojë atë. Shitësi nuk është përgjegjës për asnjë humbje ose kosto të shkaktuar nga kjo. 
 7. Shitësi rezervon të drejtën të ndërpresë mallrat në çdo kohë. Nëse kjo ndodh pas marrëveshjes së blerjes midis një blerësi dhe shitësi, Shitësi do të kontaktojë blerësin për t'i informuar ata dhe për të rimbursuar (a) koston e Mallrave dhe (b) tarifën e dorëzimit të paguar nga Blerësi. 
 8. Nëse çmimi i mallrave ndryshon pas dërgimit te një blerës, blerësi NUK është përgjegjës për pagesën e ndonjë rritjeje, as ata janë përgjegjës për ndonjë shpërblim nëse çmimi ulet.
 9. Ofertat speciale, shitjet dhe promovimet i nënshtrohen disponueshmërisë dhe zbatohen vetëm gjatë periudhës(ave) siç shpallet.

6. DORIVZIMI

 1. Dorëzimi i mallrave do të ndodhë vetëm pasi një blerje të jetë rënë dakord ndërmjet blerësit dhe shitësit dhe blerësi të ketë paguar plotësisht duke përdorur një metodë të përshtatshme pagese. 
 2. Dorëzimi i Mallrave do të ndodhë vetëm pasi të jetë dhënë një adresë legjitime e dorëzimit dhe Shitësi konfirmon se është e mundur të dorëzohen mallrat në këtë destinacion. 
 3. Të gjitha mallrat do të dorëzohen brenda 28 ditëve nga blerja kudo që të jetë e mundur. 
 4. Blerësi është përgjegjës për marrjen e dorëzimit të Mallrave. Nëse humbasin një dërgesë, ata janë përgjegjës për të ndërmarrë veprimet e duhura të zgjedhura nga korrieri për të tërhequr Mallrat. Në shumicën e rasteve, korrieri do të bëjë një ose dy përpjekje të mëtejshme dërgese dhe/ose do të përpiqet të kontaktojë blerësin. Pas kësaj, Mallrat do t'i kthehen Shitësit. Nëse Blerësi dëshiron të marrë Mallrat në këtë pikë, atij do t'i kërkohet të paguajë një tarifë shtesë për dërgesë përpara ridorëzimit. Blerësi mund të zgjedhë gjithashtu të anulojë porosinë dhe të marrë një rimbursim në koston e Mallrave (duke përjashtuar tarifat e dorëzimit). 
 5. Titulli dhe rreziku (dmth pronësia dhe përgjegjësia) do t'i kalojnë Blerësit pas dorëzimit të Mallrave. Shitësi nuk është përgjegjës për ndonjë humbje, vjedhje, dëmtim ose tarifë të shkaktuar pas dorëzimit. Kjo mund të përfshijë: dështimin e blerësit për të tërhequr Mallrat; humbja ose vjedhja e mallrave pas dorëzimit; ose mosparaqitja e identifikimit të nevojshëm nëse kërkohet nga korrieri. GrowersHouse këshillon që Blerësi të marrë dorëzimin personalisht kudo që të jetë e mundur. 
 6. Artikuj të mëdhenj dhe/ose të shumtë mund të mbërrijnë me paletë. Shitësi do të bëjë përpjekje të arsyeshme për të informuar Blerësin për këtë përpara dorëzimit. 
 7. Shitësi do të përpiqet t'i dorëzojë mallrat në datën e tyre të rregulluar ose të parashikuar kudo që të jetë e mundur. Megjithatë, ata nuk janë përgjegjës për çdo kosto ose humbje të shkaktuar nga Blerësi ose ndonjë palë e tretë si rezultat i dorëzimit të vonuar/dështuar. 
 8. Në rast se Shitësi dështon (ose nuk do t'i dorëzojë) Mallrat në 28 ditët e përcaktuara në pikën 5.III, Shitësi do të informojë Blerësin. Blerësi do të ketë më pas zgjedhjen që (a) të anulojë porosinë dhe të marrë një rimbursim të plotë ose (b) të bie dakord për një datë të mëvonshme të dorëzimit me Shitësin.
 9. Në rastin e rrallë që kostoja e dorëzimit është e ndryshme nga ajo e rregulluar në blerje, Shitësi do të kontaktojë blerësin dhe do ta informojë atë për këtë. Blerësi do të jetë përgjegjës për çdo tarifë shtesë të dorëzimit. Ju lutemi, mbani parasysh këtë, veçanërisht nëse mallrat tuaja dërgohen jashtë territorit të MB. 
 10. Nëse Mallrat mbërrijnë dukshëm të dëmtuara ose një pjesë e porosisë mungon, marrësi i Mallrave duhet të nënshkruajë për dorëzimin me shënimin shtesë: "marrë e dëmtuar". Nëse Marrësi (personi që pranon dhe nënshkruan për Mallrat në dorëzim) nuk vëren se Mallrat janë "marrë të dëmtuara", Shitësi nuk do të jetë përgjegjës për asnjë humbje ose kosto në lidhje me mbërritjen e pakënaqshme të Mallrave. 

7. PRODUKTET TONA

 1. Ne bëjmë çdo përpjekje për të siguruar që të ofrojmë informacion dhe specifika të qarta për produktet tona. Ne nuk mund të garantojmë që ngjyrat e shfaqura në monitorin e kompjuterit ose pajisjen tuaj të shikimit do të jenë të sakta.
 2. Herë pas here ne mund të publikojmë informacione që përmbajnë pasaktësi, gabime tipografike, lëshime. Informacioni gjithashtu mund të bëhet i vjetëruar. Ne nuk jemi të detyruar t'i korrigjojmë, përditësojmë ose sqarojmë këto pasaktësi, përveçse siç kërkohet me ligj. Megjithatë, ne rezervojmë të drejtën të korrigjojmë çdo gabim dhe të përditësojmë informacionin sipas nevojës. 
 3. Çdo paqartësi në interpretimin e çdo informacioni ose Kushti të Shërbimit nuk do të interpretohet kundër palës hartuese. 

8. PALT E TRET

 1. Ndonjëherë ne mund të ofrojmë lidhje me faqet e internetit, produkte, shërbime ose informacione të palëve të treta. Ne bëjmë çmos që të përdorim burime që janë të sakta dhe informuese; megjithatë çdo lidhje ose përmendje nuk është në asnjë mënyrë një miratim i palëve të treta ose informacioni i dhënë. Ne nuk jemi përgjegjës për asnjë nga faqet e internetit, produktet, shërbimet ose informacionin ose ndonjë humbje, kosto, dëmtim ose keqinformim të shkaktuar si rezultat. Ju lutemi rishikoni me kujdes palët e treta përpara se të angazhoheni në ndonjë transaksion ose të ndiqni këshillat. Ankesat, pyetjet dhe pretendimet në lidhje me çdo palë të tretë duhet t'i drejtohen palëve të treta në fjalë.